KVKK ve Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ, KAPSAM ve YÜRÜRLÜLÜK

 SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Mihrap Yatak Baza (Döne AKTEMUR)

Adres: Yeşilova mah, 8. Filiz Sk. 16/A, 16100 Osmangazi/Bursa

Telefon: 0545 379 02 44

Faks

Eposta: [email protected]

Kişisel verilerin korunması, Döne AKTEMUR (Mihrap Yatak Baza) (“ŞİRKET”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda şirket, işbu politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (“İLGİLİ KİŞİLER”) kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Şirketimiz tarafından Mihrap Yatak Baza çalışan adaylarına veya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin detayları ise iş bu politikadan farklı olarak hazırlanmış ve hali hazırda şirket bünyesinde saklı tutulmaktadır. İş bu politikanın temel amacı Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Şirket tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Genel hatları itibariyle söz konusu aydınlatma ve veri gizliliği politikası;

  1. Hangi kişisel verilerinizin topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne süreler boyunca saklandığını,
  2. Şirketin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
  3. İşlenen verilerinize ilişkin tarafımıza yöneltebileceğiniz hak ve taleplerinizin neler olduğu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

İlgili kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması gibi sebeplerle; şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, finans ve muhasebe işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, hukuki iş ve işlemlerin takibi, faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik/yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütümü, kurumsal iletişim faaliyetleri süreçleri, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yönetimi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile özellikle ürün ve hizmet satın alan kişilerin, müşterilerimizin ve ilgili kişilerin aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

Online web üzerinden sipariş veren müşterilerin

Kimlik bilgisi (Ad, Soyad)

İletişim Bilgisi (Talep Ettiğiniz Hizmet/İşlem Gerektirdiği Takdirde Adres, Cep Telefonu Ve, Veya İş Telefonu, E-Posta)

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Pazarlama/satış faaliyetlerimize ilişkin olarak sözleşmelerimizin akdedilmesi, faturalarınızın düzenlenmesi, siparişlerinizin adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun veya şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmemiz ve sözleşmenin ifası ile ilgili olarak genel kapsamında mal/ hizmet satın alım, satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla verilerinizi işleyeceğiz.

Ürün/Hizmet Teslim Ettiğimiz Üçüncü Kişiler

Kimlik bilgisi (Ad, Soyad)

İletişim Bilgisi (Adres, Cep Telefonu Ve, Veya İş Telefonu Numarası) Siparişlerinizin bildirmiş olduğunuz adrese gönderilmesi, sözleşme kapsamında doğan edimin ifası yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ile ilgili olarak genel kapsamında mal/ hizmet satın alım, satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu verileri işleyeceğiz.

Talep ve Şikayet İletenler Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad),

İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu ve/veya İş Telefonu Numarası)

Talep ve şikayet

Tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek gibi amaçlarla verilerinizi işleyeceğiz.

  1. İşlenen Kişisel Verilerinizi İşleme ve Aktarma Yöntemimiz, Politikamız

Siz müşterilerimize  ve iş bu politikaya tabi ilgili kişilere, çok daha iyi hizmet verebilmek; ürün ve hizmetleri belirli kalite standartlarının üzerinde sizlere sunabilmek, kendimizi geliştirmek, öneri ve şikayetlerinizi dinleyebilmek, sizleri indirim ve promosyonlarımızdan haberdar etmek ve yukarıda açıkça belirtmiş olduğumuz veri işleme amaçlarıyla; otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz. İşlediğimiz verileri işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak ve 6698 Sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere riayet ederek kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını ve beraberinde veri işleme şart ve amaçlarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aşağıda sıralanan kişi veya kurum kategorilerine aktarılabilir;

a) Şirket tedarikçilerine (Şirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Mihrap Yatak Baza’ya sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak)

b) Şirket İş Ortakları ve Hizmet Sağlayıcılarına (Gönderi,  veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, hukuk müşavirlerimiz ile),

c) Şirket Hissedarlarına (Şirket özyönetim faaliyetlerinin icrası amacıyla sınırlı olarak)

d) Hukuken ve Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (ilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla Şirketten istenen bilgiler kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara)

e) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine. (Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişiler)

  1. Kişisel Verilerinizi Koruma Politikamız

Kişisel verilerinizin korunması Mihrap Yatak Baza için oldukça önemli olup herhangi bir hak kaybına, hukuka aykırılığa sebebiyet vermemek için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu çerçevede şirket olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktayız.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Şirket, bu konuda, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Tarafımızca gerekli bilgi güvenliği önlemlerin almasına karşın, internet sitemize, üretim ve operasyonel faaliyetlerimizi yönetirken kullanmakta olduğumuz sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek; gerekli önlemler alınacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“İlgili kişinin hakları”

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan “kişisel veri sahibinin hakları” başlığındaki haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

a) Aşağıda ekte sunulan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra  Yeşilova mah, 8. Filiz Sk. 16/A, 16100 Osmangazi/Bursa adresine şahsen veya posta başvuru yollarından herhangi biriyle ya da,

b) Güvenli elektronik imzanızla mühürlenmiş başvuru formunu [email protected] e-posta adresimize mail yolu ile başvuruda bulunabilirsiniz.

-Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

-Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

-Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu’nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Kişisel veri sahibinin, usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 III. DEĞİŞİKLİKLER

Mihrap Yatak Baza (Döne AKTEMUR), işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların site’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Mihrap Yatak Baza (Döne AKTEMUR)

Telefon : 0545 379 02 44

E-mail : [email protected]

Ekte bulunan formu doldurup ıslak imzalı bir nüshası adresimize ulaştırdığınızda isteğinize en kısa sürede cevap vermiş olacağız. EK-1  (İndirmek için tıklayınız)

 

 

WhatsApp Destek